Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Podpísané Dátum vyvesenia Príloha
Ing. Ján Hort a manželka Ing. Edita Hortová, Jastrabá 95, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ing.Ján Hort a Ing. Edita Hortová, obaja bytom Jastrabá 95) 20.11.2014 20.11.2014 Stiahnuť súbor
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ján Janovič, Jastrabá 163) 06.10.2017 06.10.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica) 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
Lukáš Hric, Jastrabá 209, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Lukáš Hric, 209) 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, obaja bytom Jastrabá 169) 21.11.2017 21.11.2017 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Matúška a Mária Matúšková) 12.12.2017 12.12.2017 Stiahnuť súbor
Martin Struhár, Macov 378, 930 32 Macov) Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Martin Struhár, Macov 378) 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204) 26.01.2015 26.01.2015 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204) 27.09.2018 27.09.2018 Stiahnuť súbor
Slavomír Golian, Jastrabá 121 a manželka Ivana Golianová, Jastrabá 121 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Slavomír Golian a Ivana Golianová, obaja bytom Jastrabá 121) 25.11.2016 25.11.2016 Stiahnuť súbor
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva SVB Školská 22.02.2019 27.02.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica DODATOK č. 1 k Dohode č. 14/27/50J/45 10.12.2014 17.12.2014 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/054/178-ŠnZ 22.03.2016 22.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/50J/16 15.04.2016 15.04.2016 Stiahnuť súbor
Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0204/2013/PPÚ 06.07.2017 Stiahnuť súbor
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017 21.12.2018 10.01.2019 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 15.12.2014 22.10.2019 15.11.2019 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074BB220063 20.05.2019 30.05.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/010/12 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 24.11.2015 24.11.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/054/178 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. (Šanca na zamestnanie) 21.12.2015 22.12.2015 Stiahnuť súbor