Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 03.05.2018

Dátum vyvesenia: 24.04.2018

Dátum vyvesenia: 10.04.2018

10.04.2018


Dátum vyvesenia: 05.04.2018

Dátum vyvesenia: 04.04.2018

04.04.2018

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž – plynofikácia, plynová prípojka pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č.188.

Podklady pre cenovú ponuku si môžete vyzdvihnúť po dohode na Obecnom úrade v Jastrabej.

Termín uzávierky: 30.04.2018.

 

 


Dátum vyvesenia: 29.03.2018

Dátum vyvesenia: 26.03.2018

26.03.2018

      Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach.


26.03.2018

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 04. mája 2018 – 07. mája 2018 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitnékontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:


Dátum vyvesenia: 13.03.2018

Dátum vyvesenia: 08.03.2018

08.03.2018

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá. 

 

Termín konania: 14. marec 2018 o 17.30 hod.