Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 13.04.2016

13.04.2016

VÝZVA PREDKLADANIE

PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 

       Obec Jastrabá zverejňuje výzvu na predkladanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete pre novú IBV v k.ú. Jastrabá  na parc. CKN č. 1177 – voda, plyn, elektrina.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 06.05.2016.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

 


Dátum vyvesenia: 07.04.2016

07.04.2016

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie v Jastrabej, ktorá vedie k rodinným domom Jastrabá č. 53 a č. 43. Jedná sa o dĺžku cca 85 m a šírku 3,5 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.04.2016.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  04.04.2016


Dátum vyvesenia: 04.04.2016

04.04.2016

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 29.04.2016 – 02.05.2016 bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.


04.04.2016

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 07. apríl 2016 o 17.00 hod.


04.04.2016


Dátum vyvesenia: 23.03.2016

Dátum vyvesenia: 22.03.2016

Dátum vyvesenia: 15.03.2016