Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 08.08.2017

08.08.2017

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí pre IBV v obci Jastrabá (vodovod, prístupová komunikácia, osvetlenie) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 22.08.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


Dátum vyvesenia: 02.08.2017

Dátum vyvesenia: 13.07.2017

13.07.2017


Dátum vyvesenia: 06.07.2017

06.07.2017


Dátum vyvesenia: 29.06.2017

Dátum vyvesenia: 20.06.2017

Dátum vyvesenia: 19.06.2017

Dátum vyvesenia: 15.06.2017

15.06.2017

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na plynofikáciu dvoch pavilónov základnej školy v Jastrabej, a to v nasledujúcich krokoch:

-         vypracovanie projektovej dokumentácie (po obhliadke objektov)

-         vypracovanie výkazu výmer


Dátum vyvesenia: 14.06.2017

14.06.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2017 o 17.00 hod.