Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 22.10.2012

22.10.2012

      Obecný úrad v Jastrabej pozýva občanov dňa 28.10.2012 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 22.10.2012


Dátum vyvesenia: 17.10.2012

17.10.2012

Milé deti, milí rodičia!

Spomínate si na rodinný futbal, veselé tanečné kreácie alebo kreatívny deň v kruhu rodiny? Chceli by ste zažiť deň plný rodinných aktivít? Pre tých, čo odpovedali áno, jastrabskí skauti pripravili akciu Daruj čas, daruj úsmev, ktorá sa bude konať  20. októbra 2012 (t.j. sobota) o 13:00 hod. na ihrisku pod Skalou.

Tešíme sa na Vás.


Dátum vyvesenia: 11.10.2012

11.10.2012

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že dňa 15.10.2012 (pondelok) bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber nebezpečného odpadu.

Do kontajnera sa môžu dávať nasledovné veci: kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batérie, batérie z auta, obaly sprejov a lakov na vlasy, odpadové farby a laky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, olejové filtre a pod. odpad.


Dátum vyvesenia: 09.10.2012

09.10.2012

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí si k dnešnému dňu nesplnili povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 v obci Jastrabá, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

 


Dátum vyvesenia: 02.10.2012

Dátum vyvesenia: 18.09.2012

18.09.2012

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o odkúpenie tvrdého listnatého dreva na vykurovanie v cene 209,00 € za 10 prm s tým, že gulatina by bola pripravená na odvoznom mieste, ale popílenie a poštiepanie podľa potreby by bolo na náklady kupujúceho, nech sa prihlásia na obecnom úrade v Jastrabej.

  Vojtech Sklenár, starosta obce

  V Jastrabej dňa  17.09.2012


Dátum vyvesenia: 05.09.2012

05.09.2012

Obec Jastrabá v súlade s § 83 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny začala konať vo veci nedovolených jázd terénnych motorkárov v k.ú. Jastrabá. Na základe tejto skutočnosti vyzývame občanov, ktorí túto činnosť prevádzajú a neodôvodnene počas víkendov, prípadne ostatných pracovných dní pravidelne nadmerným hlukom a nadmerným poškodzovaním prírody obťažujú obyvateľov obce Jastrabá, aby od tejto činnosti ihneď upustili.


Dátum vyvesenia: 26.07.2012

Dátum vyvesenia: 24.07.2012

24.07.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí si nesplnili ohlasovaciu povinnosť podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jastrabá č. 6/2012 – Miestna daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadení a materiálu na území obce Jastrabá, schválené Obecným zastupiteľstvom v Jastrabej dňa 15.12.2011, uznesením č. 154/2011, aby tak urobili v čo najkratšom čase na Obecný úrad v Jastrabej.

 

 

V Jastrabej dňa 20.07.2012.


Dátum vyvesenia: 22.06.2012

22.06.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica


 


Oznámenie


V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá z v o l á v a m zasadnutie OZ Jastrabá.