Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 17.12.2012

17.12.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 14.12.2012

Dátum vyvesenia: 03.12.2012

03.12.2012

Milé deti!

Dňa 8.12.2012 ( sobota ) navštívi našu dedinku Jastrabá MIKULÁŠ. O 17:00 ho spoločne privítame v kultúrnom dome a všetky dobré deti, ktoré prídu, od neho určite niečo dostanú.


Dátum vyvesenia: 30.11.2012

30.11.2012

Na úradnej tabuli obce Jastrabá (pri vchode do cintorína) a na webovej stránke je zverejnený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2013.

Svoje pripomienky k nemu môžete adresovať na obecný úrad v Jastrabej v termíne do 14.12.012. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa už nebude prihliadať.


Dátum vyvesenia: 19.11.2012

19.11.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 12.11.2012

12.11.2012

 

OZNAM

 

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 13.11.2012 sa ruší.

Nový termín zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jastrabej bude vopred oznámený. 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 09.11.2012

09.11.2012

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že na základe posúdenia senzorickej kvality vody v miestnom vodovode obce Jastrabá, je pristavená cisterna s vodou, ktorá sa nachádza medzi obchodom COOP Jednota a kultúrnym domom. Občania, ktorí by mali záujem odobrať pitnú vodu zo spomínanej cisterny, môžu si túto vodu napustiť v ktoromkoľvek čase. Cisterna bude pristavená do 12.11.2012 v dopoľudňajších hodinách.


Dátum vyvesenia: 05.11.2012

05.11.2012

O Z N A M

        Obec Jastrabá oznamuje všetkým spolkom, organizáciam a združeniam pôsobiacich v obci Jastrabá , aby žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Jastrabá na rok 2013 predkladali najneskoršie do 08.11.2012 do 15.00 hod. na obecný úrad v Jastrabej.

 

 Vojtech Sklenár

  starosta obce

 


Dátum vyvesenia: 31.10.2012

31.10.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá