Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 30.11.2012

Dátum vyvesenia: 19.11.2012

19.11.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 12.11.2012

12.11.2012

 

OZNAM

 

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 13.11.2012 sa ruší.

Nový termín zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jastrabej bude vopred oznámený. 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 09.11.2012

09.11.2012

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že na základe posúdenia senzorickej kvality vody v miestnom vodovode obce Jastrabá, je pristavená cisterna s vodou, ktorá sa nachádza medzi obchodom COOP Jednota a kultúrnym domom. Občania, ktorí by mali záujem odobrať pitnú vodu zo spomínanej cisterny, môžu si túto vodu napustiť v ktoromkoľvek čase. Cisterna bude pristavená do 12.11.2012 v dopoľudňajších hodinách.


Dátum vyvesenia: 05.11.2012

05.11.2012

O Z N A M

        Obec Jastrabá oznamuje všetkým spolkom, organizáciam a združeniam pôsobiacich v obci Jastrabá , aby žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Jastrabá na rok 2013 predkladali najneskoršie do 08.11.2012 do 15.00 hod. na obecný úrad v Jastrabej.

 

 Vojtech Sklenár

  starosta obce

 


Dátum vyvesenia: 31.10.2012

31.10.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá


Dátum vyvesenia: 22.10.2012

22.10.2012

      Obecný úrad v Jastrabej pozýva občanov dňa 28.10.2012 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 22.10.2012


Dátum vyvesenia: 17.10.2012

17.10.2012

Milé deti, milí rodičia!

Spomínate si na rodinný futbal, veselé tanečné kreácie alebo kreatívny deň v kruhu rodiny? Chceli by ste zažiť deň plný rodinných aktivít? Pre tých, čo odpovedali áno, jastrabskí skauti pripravili akciu Daruj čas, daruj úsmev, ktorá sa bude konať  20. októbra 2012 (t.j. sobota) o 13:00 hod. na ihrisku pod Skalou.

Tešíme sa na Vás.


Dátum vyvesenia: 11.10.2012

11.10.2012

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že dňa 15.10.2012 (pondelok) bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber nebezpečného odpadu.

Do kontajnera sa môžu dávať nasledovné veci: kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batérie, batérie z auta, obaly sprejov a lakov na vlasy, odpadové farby a laky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, olejové filtre a pod. odpad.


Dátum vyvesenia: 09.10.2012

09.10.2012

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí si k dnešnému dňu nesplnili povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 v obci Jastrabá, aby tak urobili v čo najkratšom čase.