Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 18.01.2013

18.01.2013

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o voľné pracovné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej, aby svoje žiadosti posielali do 28.01.2013 na obecný úrad v Jastrabej.

 Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.01.2013


Dátum vyvesenia: 15.01.2013

15.01.2013

1. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, ktorým nebola dňa 11.01.2013 vysypaná zberná nádoba - kukanádoba, aby si komunálny odpad ukladali do vriec, ktoré im budú odvezené v budúcom zbere kom. odpadu, t.j. 25.01.2013.

 

2. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, že ak sa pri vývoze komunálneho odpadu poškodí zberná nádoba - kukanádoba, je treba túto skutočnosť ihneď nahlásiť na obecný úrad v Jastrabej, aby Technické služby mohli k tomu zaujať stanovisko.


Dátum vyvesenia: 11.01.2013

Dátum vyvesenia: 22.12.2012

22.12.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že dňa 27.12.2012, 28.12.2012, 31.12.2012 a 02.01.2013 bude obecný úrad v Jastrabej zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovoleniek.


V Jastrabej dňa 21.12.2012


Dátum vyvesenia: 17.12.2012

17.12.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 14.12.2012

Dátum vyvesenia: 03.12.2012

03.12.2012

Milé deti!

Dňa 8.12.2012 ( sobota ) navštívi našu dedinku Jastrabá MIKULÁŠ. O 17:00 ho spoločne privítame v kultúrnom dome a všetky dobré deti, ktoré prídu, od neho určite niečo dostanú.


Dátum vyvesenia: 30.11.2012

30.11.2012

Na úradnej tabuli obce Jastrabá (pri vchode do cintorína) a na webovej stránke je zverejnený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2013.

Svoje pripomienky k nemu môžete adresovať na obecný úrad v Jastrabej v termíne do 14.12.012. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa už nebude prihliadať.


Dátum vyvesenia: 19.11.2012

19.11.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.