Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 09.10.2012

09.10.2012

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí si k dnešnému dňu nesplnili povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 v obci Jastrabá, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

 


Dátum vyvesenia: 02.10.2012

Dátum vyvesenia: 18.09.2012

18.09.2012

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o odkúpenie tvrdého listnatého dreva na vykurovanie v cene 209,00 € za 10 prm s tým, že gulatina by bola pripravená na odvoznom mieste, ale popílenie a poštiepanie podľa potreby by bolo na náklady kupujúceho, nech sa prihlásia na obecnom úrade v Jastrabej.

  Vojtech Sklenár, starosta obce

  V Jastrabej dňa  17.09.2012


Dátum vyvesenia: 05.09.2012

05.09.2012

Obec Jastrabá v súlade s § 83 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny začala konať vo veci nedovolených jázd terénnych motorkárov v k.ú. Jastrabá. Na základe tejto skutočnosti vyzývame občanov, ktorí túto činnosť prevádzajú a neodôvodnene počas víkendov, prípadne ostatných pracovných dní pravidelne nadmerným hlukom a nadmerným poškodzovaním prírody obťažujú obyvateľov obce Jastrabá, aby od tejto činnosti ihneď upustili.


Dátum vyvesenia: 26.07.2012

Dátum vyvesenia: 24.07.2012

24.07.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí si nesplnili ohlasovaciu povinnosť podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jastrabá č. 6/2012 – Miestna daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadení a materiálu na území obce Jastrabá, schválené Obecným zastupiteľstvom v Jastrabej dňa 15.12.2011, uznesením č. 154/2011, aby tak urobili v čo najkratšom čase na Obecný úrad v Jastrabej.

 

 

V Jastrabej dňa 20.07.2012.


Dátum vyvesenia: 22.06.2012

22.06.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica


 


Oznámenie


V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá z v o l á v a m zasadnutie OZ Jastrabá.


 


Dátum vyvesenia: 18.06.2012

Dátum vyvesenia: 31.01.2012

Dátum vyvesenia: 11.01.2012

11.01.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje všetkým chovateľom psov, že do konca januára 2012 je potrebné zaplatiť do pokladne Obecného úradu v Jastrabej podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jastrabá na rok 2012 poplatok za psa a to výške 5 EUR (päť eur).

 

V Jastrabej dňa 11.01.2012.