Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 19.07.2013

19.07.2013

      Obec Jastrabá oznamuje občanom a hlavne mladým rodinám, ktorí by mali záujem bývať v nájomných bytoch, ktorých výstavbu by zabezpečila obec Jastrabá, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej s tým, že obec Jastrabá v prvom rade robí prieskum či by o spomínané byty mali občania záujem a v akom počte.

Bližšie informácie poskytne starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár.

tel. kontakt: 045/6733324

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  18.07.2013


Dátum vyvesenia: 28.06.2013

28.06.2013

 

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o kúpu drevnej hmoty (tvrdé) na palivové drevo v cene 34,85 € za 1m3, nech sa prihlásia na obecný úrad v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa  28.06.2013

 


Dátum vyvesenia: 21.06.2013

21.06.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá


21.06.2013

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

II. kolo

OBEC JASTRABÁ


Dátum vyvesenia: 28.05.2013

28.05.2013

Milé deti!

Snívali ste už o Vašom budúcom povolaní? Viete, čo budete robiť, keď vyrastiete? Bude z Vás policajt, hasič, vojak, cukrárka, kaderníčka alebo niečo iné?

Vyberte sa snami na Cestu do sveta za povolaniami, a to už 8. júna 2013 (sobota) o 13.00 hod. na ihrisku pod Skalou v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 27.05.2013

Dátum vyvesenia: 22.05.2013

22.05.2013

 

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Jastrabá informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

učiteľstvo  pre I. stupeň ZŠ a anglický jazyk.

   

 Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

  Požadované doklady:

    -žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,


Dátum vyvesenia: 21.05.2013

21.05.2013

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ č. 12/2013 zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 13.05.2013

13.05.2013

OBEC  JASTRABÁ

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka


Dátum vyvesenia: 07.05.2013

07.05.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá