Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 23.04.2014

23.04.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 04.04.2014

04.04.2014

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu prístupového chodníka do ZŠ s MŠ v Jastrabej o výmere 84 m2. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.05.2014 v čase o 9:00 hod. na obecnom úrade v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  02.04.2014

 

 

 


Dátum vyvesenia: 01.04.2014

01.04.2014

Oznamujeme Vám, že od: 9. 4. 2014 7:30:00 do: 9. 4. 2014 16:30:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej opravy el. zariadenia. Bez el. energie budú v Jastrabej domy č. 111 a 115 - 118.

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia

akciová spoločnosť, Žilina

sekcia Dispečing


01.04.2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 479
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 231    
Počet odovzdaných obálok: 231      
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 227  

Dátum vyvesenia: 25.03.2014

25.03.2014

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 28.03.2014 (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 21.03.2014


Dátum vyvesenia: 20.03.2014

20.03.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 17.03.2014

Dátum vyvesenia: 13.03.2014

13.03.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 11.03.2014

11.03.2014

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 17. marca 2014 – 21. marca 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.