Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 22.09.2014

22.09.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 19.09.2014

Dátum vyvesenia: 05.09.2014

05.09.2014

OBEC JASTRABÁ, Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JASTRABEJ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ DŇA 15. 11. 2014

 

 

Uznesenie č. 33/2014 zo dňa 27. 8. 2014

Obecné zastupiteľstvo

určuje


05.09.2014

 

                  

                   OBEC JASTRABÁ,  Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov


Dátum vyvesenia: 22.08.2014

22.08.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 28.07.2014

28.07.2014

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o miesto knihovníčky - knihovníka v miestnej obecnej knižnici, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 21.07.2014

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 16.07.2014

16.07.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 23.06.2014

23.06.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 


Dátum vyvesenia: 18.06.2014

18.06.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XIV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013