Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 18.11.2014

Dátum vyvesenia: 17.11.2014

17.11.2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 474

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 338

Počet odovzdaných obálok: 338

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 324

Počet poslancov, ktorý sa má zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 330

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:


Dátum vyvesenia: 03.11.2014

03.11.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 05. november 2014 o 15.30 hod.


Dátum vyvesenia: 30.10.2014

30.10.2014

Vážení občania !

     Vykurovacie obdobie je jedno z rizikových časových období počas roka sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiarov. Počas tohto obdobia je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzajú do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť.


Dátum vyvesenia: 27.10.2014

27.10.2014

NÁVRH

 

Dodatok č. 1

ktorým sa mení a dopĺňa

VZN obce Jastrabá č. 9/2012 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a

príspevku pri nástupe dieťaťa do 1. triedy ZŠ

 

MENÍ SA:


27.10.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 


Dátum vyvesenia: 20.10.2014

20.10.2014

         Obecný úrad v Jastrabej pozýva občanov dňa 26.10.2014 (nedeľa) o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 20.10.2014

 


20.10.2014

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 24. októbra 2014 – 27. októbra 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.


Dátum vyvesenia: 10.10.2014

10.10.2014

       Miestna volebná komisia v Jastrabej  podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.   Beata Beňová, Mgr., 43 r., robotníčka, Jastrabá 215, nezávislá kandidátka

2.   Pavol Mojžiška, 52 r., majster odborného výcviku, Jastrabá 204, nezávislý kandidát