Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 14.05.2019

14.05.2019

OZNAM

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v aDátum vyvesenia: 09.05.2019

09.05.2019


Dátum vyvesenia: 07.05.2019

07.05.2019


Dátum vyvesenia: 02.05.2019

Dátum vyvesenia: 23.04.2019

Dátum vyvesenia: 15.04.2019

15.04.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. apríl 2019 o 17:30 hod.


Dátum vyvesenia: 12.04.2019

12.04.2019

 

                  


12.04.2019

        Obec Jastrabá zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019: ocu@jastraba.eu


V Jastrabej, dňa 12.04.2019


Dátum vyvesenia: 09.04.2019

09.04.2019

 

        Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty v k.ú. Jastrabá o množstve cca 150 m3 v poraste 21 (od Bartoša smerom na Kasňu).


Dátum vyvesenia: 08.04.2019

08.04.2019