Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 04.06.2019

Dátum vyvesenia: 03.06.2019

03.06.2019

ĎAKUJEME  SPONZOROM PODUJATIA - MDD  02.06.2019

 

Prievidzké pekáre a cukrárne, a.s.

GROTTO, a.s.


Dátum vyvesenia: 31.05.2019

Dátum vyvesenia: 25.05.2019

25.05.2019


Dátum vyvesenia: 23.05.2019

Dátum vyvesenia: 21.05.2019

Dátum vyvesenia: 14.05.2019

14.05.2019


14.05.2019

OZNAM

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v aDátum vyvesenia: 09.05.2019

09.05.2019


Dátum vyvesenia: 07.05.2019

07.05.2019