Zmluva o dielo - Tržnica, Jastrabá

Partner: 
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Dátum navrhnutia/podpisania: 
16.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 16/11/2017