Dohoda č. 19/27/51A2/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a zákona č. 5/2004 Z.z.)

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.04.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 17/04/2019