Dohoda č. 17/27/010/16 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
19.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 03/11/2017