Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074BB220063

Partner: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dátum navrhnutia/podpisania: 
20.05.2019
Dátum vyvesenia: 
Thu, 30/05/2019