Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017

Partner: 
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Dátum navrhnutia/podpisania: 
21.12.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/01/2019