Aktuálne


 


 
!!! Informácie k správnemu pripomienkovaniu !!!Všetky fyzické a právnické osoby obce Jastrabá môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) a návrhu rozpočtu obce ústne do zápisnice na obecnom úrade, v písomnej forme na obecný úrad alebo elektronicky na adrese .... .

Pripomienkou sa môže navrhnúť nový text, zmena textu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.


Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN alebo rozpočtu obce nemusí na pripomienku prihliadať. Obec nemusí prihliadať ani na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené.


Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová alebo pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby obce Jastrabá uplatniť pripomienku k VZN alebo navrhovanému rozpočtu obce Jastrabá.