Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2019-02-18
Format: 2019-02-18
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 323 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica drvené kamenivo na posyp MK 87.40 € 18.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 324 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 282 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok 856.64 € 10.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 283 Geodetické služby M&M, s.r.o., Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica geodetické práce v k.ú. Jastrabá - geometrický plán 296.00 € 13.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 284 HEVI s.r.o., Ruskov 385, 044 19 Ruskov vianočné osvetlenie - hadica 156.60 € 13.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 285 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica odborná prehliadka el. spotrebičov a el. ručného náradia 59.50 € 15.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 286 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál (šachty, kryty) 75.30 € 15.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 287 TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky LED žiarovky 72.19 € 16.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 288 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 20.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 289 Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) 2 ks 275.60 € 22.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 290 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska náradie, materiál (kotolňa), materiál na výrobu adventného venca 92.89 € 23.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 291 Michlovský, spol. s r.o., Letna 796/9, 921 01 Piešťany Vyjadrenie - Vodovod, vodovodná prípojka 13.00 € 23.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 292 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom sklenárske práce - družstvo 12.95 € 23.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 293 Ictus Consulting s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica poskytnutie služby verejného odstarávania 600.00 € 24.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 294 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva základný kurz obsluhy kotlov V. triedy 180.00 € 24.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 295 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - dom smútku 0.00 € 28.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 296 Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístupová komunikácia k novostavbám rodinných domov" 800.00 € 28.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 297 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava poplatok za vyjadrenie 120.00 € 29.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 298 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice plastové stoličky do MŠ 81.50 € 29.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor
500 299 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 11/2017 9.70 € 30.11.2017 30.11.2017 Stiahnuť súbor