Zákonné povinnosti chovateľa zvierat v roku 2011

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045 6733192, fax 045 6735681

E.č. 062/2011

V Žiari nad Hronom 21.1.2010

                                                                                      Chovatelia HZ v okresoch

                                                                                      Banská Štiavnica

                                                                                      Žarnovica

                                                                                      Žiar nad Hronom

 

Vec : Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2011 –

          upozornenie.

 

          Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom (ďalej len RVPS), z dôvodu informovanosti chovateľov Vám predkladá informáciu o :

1, podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb ( je ňou včasné vykonanie

    profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2011 – viď nižšie),

2, podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,

3, podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

 

1, Podmienkou pre udržanie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, na základe ktorého je možné premiestňovanie zvierat je včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2011 (Na základe zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti).

Každý chovateľ je podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2011 povinný zabezpečiť (§ 37 ods. (2) písm. a) bod 3. zák. č. 39/2007 Z.z.) nasledovné kontroly zdravia, ktoré sú buď

vo väčšine prípadov hradené zo štátneho rozpočtu alebo v prípade výskytu nákaz na náklady chovateľa a vykonávajú ich súkromní veterinárni lekári :

 

Hovädzí dobytok – hradené zo štátneho rozpočtu

1, Tuberkulinácia jednoduchá musí byť vykonaná u :

    a, 25 % chovov v regióne (viď príloha č. 1), ktoré určí RVPS, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

2, Enzootická leukóza musí byť vykonaná u :

    a, 25 % chovov v regióne(viď príloha č. 1), ktoré určí RVPS, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

3, Brucelóza (BAB)- musí byť vykonaná u :

    a, 25 % chovov v regióne(viď príloha č. 1), ktoré určí RVPS, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

Vyšetrenia č. 1-3 je nutné zabezpečiť do 48 mesiacov od posledného vyšetrenia.

 

4, Monitoring BSE – u všetkého uhynutého alebo usmrteného HD nad 24 mesiacov veku, a to ihneď !

                               –  u jatočne zabitého nad 30 mesiacov veku, a to ihneď !

5, Vyšetrenie abortov – plemenice po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB.   

6, U býkov v prirodzenej plemenitbe IBR/IPV, Kampylobakteriózu, Trichomoniázu a BVD, každých 12 mesiacov.

 

Majitelia registrovaných chovov HD, ktoré sú určené na výkon kontroly zdravia v roku 2011, v prípade že tieto nezabezpečia porušia zákon, za čo im bude uložená pokuta do výšky 33 €.

 

OŠÍPANÉ – hradené zo štáneho rozpočtu

1, Monitoring klasického moru ošípaných u domácich ošípaných 

Rozsah vyšetrovania

  •          monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH – v intervale najviac 3 mesiacov vyšetrovať 6 vzoriek - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do chovu),
  •          monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 6 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané základného stáda v najviac 3 mesačných intervaloch,

 

Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda.

 

2, Monitoring Aujezskyho  choroby vyšetrovať 1 x ročne 6 vzoriek krvi do 30.6.2011 :

a, z kategórie prasnice a kance, prednostne vyšetrovať tie isté zvieratá,

b, z kategórie výkrmových ošípaných.

Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 1x ročne všetky zvieratá základného stáda.

 

3, Vyšetrenie abortov – prasnice po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB.

 

OVCE – hradené zo štáneho rozpočtu

1, Scrapie :

    - zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako 2 prerezanými trvalými rezákmi, ktoré uhynuli alebo 

      boli usmrtené, v rozsahu 1 zviera zo stáda nad 100 kusov, 2 zvieratá zo stáda od 200 do 1.000 kusov,

2, Vyšetrenie abortov – u oviec po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB.

3, Brucelóza (B.melitensis) – vyšetriť krv od 5 % zvierat v chove starších ako 6 mesiacov a plemenné barany.

4, Infekčná epididimitída baranov – plemenné barančeky pred klasifikáciou.

 

Tieto vyšetrenia oviec je nutné vykonať do 01. apríla 2011.

 

KOZY – hradené zo štátneho rozpočtu

Vyšetrenia na scrapie, abortov a brucelózu rovnako ako u oviec.

 

KONE - hradené zo štátneho rozpočtu

1, Vyšetrenie abortov – u kobýl po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov.

OVCE – hradené chovateľom !!

1, Infekčná epididimitída baranov – serolog. Vyšetrenie pred premiestnením do iného chovu !!

 

KONE – hradené chovateľom !!

1, Vyšetrenie krvi na infekčnú anémiu, infekčnú metritídu bakt. vyšetrenie, žrebčiu nákazu, infekčnú artritídu koní

    a encefalomyelitídu koní,

  • plemenné žrebce pred a po ukončení pripúšťacej sezóny,
  • kobyly pred pripustením,
  • športové a úžitkové kone používané k plemenitbe.

 

2, Podmienky pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb v prípade novovzniknutných

    chovov :

 

I, HD je chovateľ povinný :

A, zaregistrovať miesto chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

(Štátny plemenársky ústav SR, Centrálna evidencia HZ, Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA, tel. č.: 041/5073744, fax: 041/5650124, e-mail: cehz@spuza.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , url: http://www.spusr.sk/cehz) na tlačive REGISTRÁCIA FARMY, ktoré po vypísaní podľa návodu predloží na schválenie RVPS a následne zašle na hore uvedenú adresu. Tlačivo je možné si vyžiadať v Štátnom plemenárskom ústave SR Regionálne stredisko Banská Bystrica, Pod Bánošom č. 33, telefón 048 4147671, na RVPS alebo  na hore uvedenej www adrese.

B, po registrácii miesta chovu-farmy chovateľ požiada na základe prideleného registračného čísla

 farmy z CEHZ Žilina, regionálne pracovisko ŠPÚ v B.Bystrici alebo prostredníctvom regionálneho technika (okres Žiar n Hr., Žarnovica Lubo Ivan tel. 045 6892528, 0903 271590, okr. Banská Štiavnica Jana Antošíková 0905 759587) o 

- Pokyny pre majiteľov a držiteľov HD,

- tlačivá pre vedenie evidencie (individuálny register, nahlasovací lístok atď.),  

- individuálne ušné značky, ktorými je nutné označiť ním chovaný HD,

C, označený HD nahlási-zaregistruje v CEHZ na tlačive Hlásenie narodenia, presunov, príjmov a strát zvierat v chove (nahlasovací lístok), na základe čoho mu budú doručené pasy HD,

D, zabezpečiť nasledovné kontroly zdravia : TBC, BAB, EBL, vyšetrenie zmetaliek, na BSE uhynutého HD nad 24 mesiacov a doma zabitého HD nad 30 mesiacov na BSE.

 

 

II, chovateľ viac ako jednej ošípanej je povinný :

A, zaregistrovať miesto chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

(Štátny plemenársky ústav SR, Centrálna evidencia HZ, Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA, tel. č.: 041/5073744, fax: 041/5650124, e-mail: cehz@spuza.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , url: http://www.spusr.sk/cehz) na tlačive REGISTRÁCIA FARMY, ktoré po vypísaní podľa návodu predloží na schválenie RVPS a následne zašle na hore uvedenú adresu. Tlačivo je možné si vyžiadať v Štátnom plemenárskom ústave SR Regionálne stredisko Banská Bystrica, Pod Bánošom č. 33, telefón 048 4147671, na RVPS alebo  na hore uvedenej www adrese.

B, po registrácii miesta chovu-farmy chovateľ požiada na základe prideleného registračného čísla farmy z CEHZ Žilina, regionálne pracovisko ŠPÚ v B.Bystrici o 

- Pokyny pre majiteľov a držiteľov ošípaných,

- tlačivá pre vedenie evidencie (individuálny register, nahlasovací lístok), 

- informačný servis pre zabezpečenie označovania ošípaných,

C, zabezpečiť nasledovné kontroly zdravia : monitoring KMO Aujezskyho choroby, vyšetrenie zmetaliek.

 

III, chovateľ oviec alebo kôz  je povinný :

A, zaregistrovať miesto chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

(Štátny plemenársky ústav SR, Centrálna evidencia HZ, Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA, tel. č.: 041/5073744, fax: 041/5650124, e-mail: cehz@spuza.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , url: http://www.spusr.sk/cehz) na tlačive REGISTRÁCIA FARMY, ktoré po vypísaní podľa návodu predloží na schválenie RVPS a následne zašle na hore uvedenú adresu. Tlačivo je možné si vyžiadať v Štátnom plemenárskom ústave SR Regionálne stredisko Banská Bystrica, Pod Bánošom č. 33, telefón 048 4147671, na RVPS alebo  na hore uvedenej www adrese.

B, po registrácii miesta chovu-farmy chovateľ požiada na základe prideleného registračného čísla farmy z CEHZ Žilina, regionálne pracovisko ŠPÚ v B.Bystrici o 

- Pokyny pre majiteľov a držiteľov oviec a kôz,

- tlačivá pre vedenie evidencie (individuálny register, nahlasovací lístok), 

- informačný servis pre zabezpečenie označovania oviec a kôz.

C, zabezpečiť nasledovné kontroly zdravia : BAB (B.melitensis),  vyšetrenie zmetaliek, Scrapie u uhynutých zvierat starších ako 18 mesiacov v chovoch nad 100 kusov zvierat.

 

Počas trvania chovu HZ, chovateľ musí viesť individuálny register zvierat v chove a to v aktuálnej forme t.j. do 24 hodín musí byť v ňom zapísaná každá zmena v stave HZ. Každých 7 dní musia byť zmeny u HD, oviec a kôz, u ošípaných raz za kalendárny mesiac zasielané na nahlasovacom lístku (kópie chovateľ uchováva po dobu 3 rokov z dôvodu kontroly) do Žiliny do Ústredného pracoviska spracovania dát CEHZ ŠPÚ SR.

Záznamy o zvieratách musia byť vedené v individuálnom registri zvierat v chove kontinuálne (nepreskakovať riadky, strany).

Pasy musia sprevádzať HD pri každom presune a každý presun zapísaný v pase časť B.

Odporúčame požiadať pravidelne Ústredné pracovisko spracovania dát CEHZ o zaslanie aktuálneho zoznamu zvierat v chove HD, oviec a kôz a skontrolovať súlad registrovaných zvierat z CEHZ so skutočným stavom v chove a so stavom v individuálnom registri zvierat chovu.

Odporúčame vždy kontrolovať doručené pasy na novonarodené zvieratá či súhlasia údaje s nahlásenými na nahlasovacom lístku.

 

Tieto povinnosti ustanovujú nasledovné legislatívne predpisy na úseku CEHZ :

A, zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostliovsti,

B, nariadenie vlády č. 305/2003 Z.z. o identifikácii a registrácii zvierat,

C, Nariadenie (ES) 1760/2000 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17.7.2000 zavádzajúce systém pre identifikáciu a registráciu HSD a týkajúce sa označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a zrušujúce nariadenie Rady (ES) č. 820/97,

D, V Y H L Á Š K A MP SR č. 407/2007 z 26. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

E, V Y H L Á Š K A MP SR č. 371/2007 z 26. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz,

F,  V Y H L Á Š K A MP SR č. 372/2007 z 29. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

G, Pokyny pre držiteľov (HD, ošípaných, oviec a kôz) k vedeniu centrálnej evidencie presunov (HD, ošípaných, oviec a kôz) v SR, MP SR.

H, Nariadenie komisie (ES) č.21/2004, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz.

 

3, Podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

 

Na základe vykonaných kontrol zdravia u zvierat je možné ich chovy klasifikovať a priznať štatút úradne bez výskytu týchto chorôb. Tento štatút je potrebný pre povolenie presunov zvierat z chovu a do chovu.

Podmienkou udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2011. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.).

Podmienkou premiestnenia medzi chovmi na území Slovenskej republiky je vystavenie sprievodného dokladu o klasifikácii chovu úradným veterinárnym lekárom RVPS v mieste pôvodu zvierat a platí 10 dní. Podmienkou vystavenia tohto dokladu je klinické vyšetrenie premiestňovaných zvierat určených na chov a produkciu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár RVPS.

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na zabitie vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat a doklad platí na dobu najviac 3 mesiacov od jeho vystavenia. Tento doklad chovateľ – držiteľ používa ako podklad pre kopírovanie sprievodných dokladov pre všetky zásielky zvierat presúvaných na bitúnok. Pre každú zásielku zvierat zhotoví 3 kópie, vloží medzi ne dva kopírovacie papiere a vypíše v časti II. Originál spolu s potvrdením súkromného veterinárneho lekára o klinickej prehliadke sprevádza zvieratá na bitúnok, 1. kópia sprievodného dokladu je chovateľom ihneď zasielaná po odsune zvierat RVPS a 2. kópiu si zakladá do evidencie presunov zvierat.

 

Pri predaji HD :

Hovädzí dobytok z infikovaných chovov, ktoré nemajú schválený individuálny program ozdravovania pre chov, alebo individuálny program ozdravovania pre chov nedodržiavajú, nie je možné premiestňovať na ďalší chov a produkciu.

 

Pri predaji ošípaných :

1, plemenné zvieratá musia pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring KMO podľa plánu VPO na rok 2011 a 2010; plemenné zvieratá staršie ako 4 mesiace musia reagovať negatívne na sérologický test, ktorý bol vykonaný počas 30 dní v izolácii (časť B odsek 2) pred ich zaradením do stáda;

2, ošípaných na produkciu – odstavčiat – pochádzajúcich z chovov ošípaných v regiónoch s diviačou populáciou infikovanou vírusom KMO musí byť vykonané PCR test s negatívnym výsledkom najviac 7 dní pred ich premiestnením v rozsahu na zistenie 5% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou.

 

Pri nákupe HZ je nutné toto vopred ohlásiť RVPS /§ 37 ods. 1, písm. a/ zák. č. 39/2007 Z.z./, pripraviť samostatný  objekt pre karantenizáciu – izoláciu zvierat. Nakúpené zvieratá musí sprevádzať sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na chov a produkciu. Zvieratá musia byť karantenizované po dobu 30 dní resp. až do doby získania negatívnych výsledkov na nasledovné kontroly zdravia v karanténe :

A, HD

- u plemenných býkov vyšetrenie na kampylobakteriózu.

 

B, OŠÍPANÉ

- plemenné zvieratá staršie ako 4 mesiace musia reagovať negatívne na sérologický test na KMO,

- plemenné zvieratá musia byť pred zaradením do stáda vyšetrené na brucelózu s negatívnym výsledkom.

 

C, OVCE a KOZY

- klinické vyšetrenie na infekčnú epididimitídu s negatívnym výsledkom u plemenných baranov.

 

Karantenizované zvieratá nemôžu byť  zaradené do stáda do doby, pokiaľ úradný veterinárny lekár RVPS vykonávajúci dozor v chove nepovolil ich zaradenie do stáda a musia byť dovtedy izolované od všetkých ostatných zvierat v chove t.j. chovateľ pred ukončením karantény požiada o uvoľnenie zvierat z karantény a predloží výsledky stanovených kontrol zdravia.

 

Premiestňovanie koní

Na premiestňovanie živých zvierat je potrebné splniť tieto požiadavky

  1. registrované zvieratá (Národný žrebčín v Topoľčiankach alebo Štátne závodisko Bratislava), ktoré sú premiestňované zo svojho chovu, musia byť sprevádzané identifikačným dokladom – pasom koňa,
  2. zvieratá určené na chov a produkciu musia byť počas prepravy sprevádzané sprievodným dokladom a pasom koňa, ak sú registrované v súlade s nariadením č. 294/2003 Z.z.,
  3. športové a dostihové kone na jazdecké preteky musia mať vystavený identifikačný doklad koňa alebo sprievodný doklad, prípadne zdravotný preukaz s potvrdením údajov uvedených ako v sprievodnom doklade.

 

 

V sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade koňa úradný veterinárny lekár potvrdí

  1. ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2011 a 2010
  2. splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej arteritídy, infekčnej metritídy, žrebčej nákazy a encefalomyelitídy koní podľa plánu VPO na rok 2011 a 2010 u koní používaných v plemenitbe.

 

 

Tieto povinnosti sú ustanovené nasledovnými predpismi :

-          § 3 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,

-          nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými,

-          nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich obchode s členskými štátmi

-          nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.

 

Upozorňujeme chovateľov na povinnosť hlásenia všetkých úhynov hospodárskych zvierat na RVPS Žiar nad Hronom, ktorú im ukladá § 37 ods. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

 

 

 

 

                                                                          MVDr.Terézia Pallerová

                                                                                     riaditeľka                                                                          

                                                           Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Príloha č. 1 – zoznam chovov HD v ktorých musia byť v roku 2011 vykonané kontroly zdravia :

 

 Okres Žiar nad Hronom 

 

Majiteľ a číslo farmy

Adresa majiteľa

Ľudmila Sitárová  [414207]

BZENICA č. d. 215

Milan Lieskovec

Farma Sv. Michael [435113]

KOPERNICA č.d. 115

Irma Červenáková [414689]

KOPERNICA č.d. 126

Marta Tužinská

Farma Tuška [110031]

KOSORÍN č.d. 152

Božena Neuschlová [135407]

KUNEŠOV č.d. 51

Ondrej Šarközi [426603]

LÚČKY č.d. 44

Mgr. Malá Mária [110396]

LUTILA Štefánikova 14

PD Žiar n/ Hr - farma Lutila [302959]

LUTILA

Juraj Kubík [333705]

PITELOVÁ č.d. 263

Aurelius Rozenberg [312914]

PROCHOT č.d. 46

Peter Žarnovičan [236122]

PROCHOT č.d. 44

Staniak Marián [310834]

PROCHOT č.d. 252

Tobyrows.r.o.

FARMA SLASKÁ [336192]

SLASKÁ č.d. 220

PD Lovčica-Trubín

Lovčica - Farma [102979]

Lovčica-Trubín

PD Lovčica-Trubín

Trubín [202980]

Lovčica-Trubín

Elena Repiská [306572]

VYHNE č.d. 38

Ján Sliacky [206582]

VYHNE č.d. 12

Ľubomír SLIACKY [114014]

VYHNE Dolné Stupy č.d. 9