VZN č.1/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Jastrabá