VZN č.1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Jastrabá, Dodatok č.1