VZN č. 8/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Príloha: