VZN č. 2/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí