VZN č. 1/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Jastrabá

Príloha: