Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XVI.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

v y h l a s u j e

 

XVI. kolo výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Jastrabá

 

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v Obci Jastrabá s pracovným úväzkom 0,10.

 

Povinné podmienky:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra
 • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Znalosť základných noriem samosprávy

Všeobecné podmienky:

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1 x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
 • Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

Vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d zákona o obecnom zriadení, predovšetkým kontrolu:

 • Nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • Príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • Hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • Plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce,
 • Dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
 • Vybavovanie sťažností a petícií.

Preveruje:

 • Tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Ďalšie úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení:

 • Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
 • Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo fondov EÚ,
 • Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom,
 • Na požiadanie je povinný bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné zaslať v termíne do  19. 09. 2014 na adresu:

 

Obec Jastrabá

Jastrabá č. 130

967 01  Kremnica

 

Alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade  v Jastrabej v zavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

 

Adresu odosielateľa zverejniť v ľavom hornom rohu obálky.

 

Voľba hlavného kontrolóra Obce Jastrabá sa uskutoční dňa 06. 10. 2014.

 

 

Zverejnené na:

www.jastraba.eu 

úradnej tabuli obce

v miestnom rozhlase

 

 

V Jastrabej, dňa 20. 08. 2014

 

 

                                                                                                              Vojtech Sklenár

                                                                                                       Starosta obce Jastrabá