Výberové konanie

     Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž – plynofikácia pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č.188 na vnútorný Ntl rozvod.

Podklady pre cenovú ponuku si môžete vyzdvihnúť po dohode na Obecnom úrade v Jastrabej.

Termín uzávierky: 31.05.2018.

 

                                                                           Vojtech Sklenár

                                                                              starosta obce

 

 V Jastrabej dňa  09.05.2018

 

Vyvesené: 09.05.2018

Zvesené: