Verejné obstarávanie: Názov zákazky: „Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k. ú. Jastrabá“