Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - "Jastrabá - prívodné potrubie z TKŽ do VDJ"