VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "10398-Jastrabá-za jarkom-rozšírenie NNK"