Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Jastrabej pre nové volebné obdobie 2014 – 2018

OBEC JASTRABÁ, Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JASTRABEJ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ DŇA 15. 11. 2014

 

 

Uznesenie č. 33/2014 zo dňa 27. 8. 2014

Obecné zastupiteľstvo

určuje

v súlade s § 11 ods. 3, písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 3 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien

a doplnkov, pre nové volebné obdobie 2014-2018 poslancov Obecného

zastupiteľstva v Jastrabej v počte 7, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

 

 

 

V Jastrabej, dňa 04. 09. 2014

 

                                                                                                                                     Vojtech Sklenár

                                                                                                                                       starosta obce