SSE-distribúcia, a.s. - Odpoveď na reklamáciu výpadkov elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá

Vážený zákazník,

odpovedáme na Váš email zo dňa 22.11.2016.

Predmetom Vašej reklamácie je odstránenie častých výpadkov v dodávke elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá, odberné miesto EIC 24ZSS6223714000W.

V našich elektronických systémoch evidujeme za obdobie od 1.1.2016 do 27.11.2016 pre napájacie vedenia k Vášmu odbernému miestu niekoľko krátkodobých výpadkov v dodávke elektriny, ktoré boli spôsobené pôsobením ochrán napájacieho VN vedenia zapríčinené pravdepodobne poveternostnými alebo inými vonkajšími vplyvmi. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o poruchové javy, ktoré nevznikli našou vinou a nemali sme možnosť ovplyvniť ich. V sledovanom období boli zistené aj poruchy na NN distribučnom zariadení, ktoré neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) ods.6, má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Z dôvodu, že evidované prerušenia distribúcie el. energie neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (ďalej len SSE-D) neuznáva reklamácie odberateľov na krátkodobé výpadky distribúcie el. energie.

SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. V tomto konkrétnom prípade už prebiehajú mimoriadne opatrenia na minimalizovanie počtu porúch.  Poruchové stavy sú však zapríčinené rôznymi vonkajšími vplyvmi a nie je možné im predchádzať úplne. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením s minimalizovaním času bezprúdia.

Na záver sa Vám SSE-D ospravedlňuje za vzniknuté problémy v dodávke el. energie a zároveň odporúča všetkým odberateľom, aby vo vlastnom záujme predchádzali prípadným škodám na svojich elektrospotrebičoch  a na ich napájanie používali vhodné typy ochrán v súlade s odporúčaním výrobcov, resp. záložné zdroje.

S pozdravom

 

Lenka Štrbová

Kontaktné centrum
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pi:08.00-15.00)  

Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
www.sse-d.sk