Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2019-2030