Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Termín konania: 10. december 2018 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

1.

    a) Otvorenie zasadnutia.

    b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

    c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení

        novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva.

    d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu.

    e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

    f) Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Menovanie zástupcu starostu.

4. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §

    12 zákona o obecnom zriadení.

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

7. Určenie platu starostu obce.

8. Schválenie rozpočtu obce Jastrabá a ZŠ s MŠ Jastrabá na rok 2019.

9. Diskusia.

10. Záver.

 

 

                                                                                                  Vojtech Sklenár

                                                                                                    starosta obce