Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 29. november 2019 (piatok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 29. november 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: kancelária starostu obce

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Jastrabá k účtovnej závierke za rok 2018 – Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor SKAU.
 5. Výročná správa obce Jastrabá ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018.
 6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov.
 7. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce – Športový klub Jastrabá, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jastrabá, Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica
 8. Žiadosť o úpravu rozpočtu pre rok 2019 č. 3 – Základná škola s materskou školou, Jastrabá č.188.
 9. Žiadosť o vydanie stanoviska – ECO 3, s.r.o., Trenčín.
 10. Všeobecne záväzné nariadenia obce Jastrabá – prerokovanie.
 11. Rôzne.
 12. Schválenie uznesení.
 13. Záver.

 

 

        Zdenko Matúška

                starosta obce

 

V Jastrabej dňa 26.11.2019