Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27. február 2019 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 27. február 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Petra Mikulcová – Žiadosť o posunutie začiatku platby za prenájom nebytového priestoru Jastrabá č.130.
 5. Jaromír Černický - Žiadosť o kúpu pozemku na parcele CKN č. 1177/1 v k.ú. Jastrabá.
 6. Ing. Jaroslava Dobrotová a Peter Dobrota – Žiadosť o kúpu pozemku v obci Jastrabá.
 7. Radomír Olšavský - Žiadosť o stavebný pozemok.
 8. Ing. Aleš Wágner - Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce.
 9. Bc. Milena Bitarová – Žiadosť o kúpu časti pozemku.
 10. Michal Malček – Žiadosť o kúpu TTP (z parcely CKN č. 1177/1) v k. ú. Jastrabá.
 11. Ing. Jančok Martin - Žiadosť.
 12. Jaroslav Klobušický, Mgr. Zuzana Klobušická - Žiadosť o znovuprerokovanie žiadosti zo dňa 9.8.2018 o odkúpenie pozemku.
 13. Schválenie predaja pozemku - Štefan Hric.
 14. Eva Dobiašová – Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu.
 15. Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 – Žiadosť o schválenie režijných nákladov školskej jedálne.  
 16. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jastrabá 2019 -2023.
 17. Základná škola s materskou školou, Jastrabá č.188 – Žiadosť o úpravu rozpočtu pre rok 2019 č.1.
 18. Prerokovanie pracovnej zmluvy Jozefa Markoša.
 19. Michal Janovič, hlavný kontrolór obce Jastrabá – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
 20. Informácia IBV.
 21. Schválenie uznesení.
 22. Záver.

 

         Zdenko Matúška

              starosta obce 

V Jastrabej dňa 22.02.2019