Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27. február 2013 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 27. február 2013 o 17.00 hod.

Miesto konania: v priestoroch Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Návrh investičnej činnosti pre obec Jastrabá na rok 2013.
 5. Súhrnná správa z vykonaného overovania účtovníctva v účtovnej jednotke Obec Jastrabá za rok 2011 od spoločnosti KREDIT AUDIT, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava.
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Zapletaj, Koniarekova 5, 917 01 Trnava.
 7. Odpoveď na žiadosť o zníženie ceny vody pre obyvateľov Jastrabej – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica.
 8. Informácia o zmene majiteľa a konateľa spoločnosti Jastrabá Agro, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa.
 9. Správa z overovania účtovníctva určená pre obec Jastrabá za rok 2012 – Ing. Cibulová Daniela, audítor SKAU.
 10. Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad – Anton Urgela, Vrbická 1894/20, 031 01 Liptovský Mikuláš.
 11. Informácia o výbere pracovného miesta upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej.
 12. Úprava rozpisu finančných prostriedkov na rok 2012 – ZŠ s MŠ Jastrabá – oznámenie.
 13. Záver.

 

 Vojtech Sklenár

  starosta obce

 

V Jastrabej dňa 20.02.2013