Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 22. február 2017 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 22. február 2017 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Klaudia Masaryková, Jastrabá 169 – Žiadosť o prenajatie nebytového priestoru.
 5. Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 – Žiadosť o schválenie režijných nákladov v školskej jedálni.
 6. Daniel Šmid, Jastrabá 50 – Ekonomická štúdia na využitie pozemku počas doby prenájmu.
 7. Jaroslav Víťazka, Haškova 87, Banská Bystrica – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
 8. Mgr. Ľubica Apolenová, Spartakovská 9, Trnava – Žiadosť o predaj pozemku.
 9. Informácia – IBV.
 10. Nový pozemok – IBV.
 11. Informácia o vytvorení pracovných miest cez ÚPSVaR.
 12. Schválenie výšky finančných prostriedkov za prácu na rekonštrukcii toaliet vo vestibule pri školskej jedálni.
 13. Schválenie plánu ťažby podľa LHP na roky 2016 – 2025.
 14. Návrh udelenia vecných cien pri príležitosti osláv 530.výročia obce.
 15. Oslavy obce (530. výročie)  a základnej školy (50. výročie).
 16. Schválenie uznesení.
 17. Záver.                                                                 

 

Vojtech Sklenár

    starosta obce

 

V Jastrabej dňa 16.02.2017