Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 21.jún 2017 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2017 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Záverečný účet obce Jastrabá za rok 2016.
  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jaroslav Víťazka, Haškova 87, Banská Bystrica.
  6. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Mária Matúšková a Marián Matúška, Pod Borovicami 283/8, Trnavá Hora.
  7. Kontrola na stavebnom úrade obce Jastrabá za obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016 z Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky – informácia.
  8. Vyúčtovanie osláv 530. výročia obce Jastrabá a 50.výročia vzniku ZŠ s MŠ Jastrabá.
  9. Vyúčtovanie rekonštrukcie WC toaliet v ZŠ s MŠ Jastrabá.
  10. Informácia o plynofikácii ZŠ s MŠ Jastrabá.
  11. Informácia o IBV.
  12. Schválenie uznesení.
  13. Záver.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 13.06.2017