Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 20. september 2017 (streda) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 20. september 2017 o 17.30 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Schválenie predaja obecného pozemku - Jaroslav Víťazka, Haškova 87, Banská Bystrica.
 5. Schválenie predaja obecného pozemku -  Mária Matúšková a Marián Matúška, Pod Borovicami 283/8, Trnavá Hora.
 6. Schválenie predaja obecného pozemku – Michal Mojžiška, Jastrabá 193.
 7. Schválenie predaja obecného pozemku – Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204.
 8. Bc. Janšto Roman, A. Štefanku 7/28, 965 01 Žiar nad Hronom – Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku.
 9. Ružena Beňová, Jastrabá 212 – Žiadosť o vybudovanie odvodňovacieho kanála.
 10. Janovičová Dominika, Stará Kremnička 2, 965 01 Žiar nad Hronom – Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku.
 11. Marián Masaryk, Jastrabá 169 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 12. Ing. Jozef Žiak, Pod Traťou 319/12, 966 11 Trnavá Hora – Odstúpenie od kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu.
 13. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala v Jastrabej – prerokovanie schválenej dotácie.
 14. Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 – Žiadosť o úpravu rozpočtu.
 15. Vyúčtovanie – rekonštrukcia podlahy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Jastrabá.
 16. Vyúčtovanie – futbalová šatňa na ihrisku Pod Skalou.
 17. Vyúčtovanie – vodovodná prípojka pre IBV.
 18. Úprava rozpočtu obce Jastrabá č. 2/2017.
 19. Schválenie uznesení.
 20. Záver.                                                                

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa 12.09.2017