Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 19.december 2016 (pondelok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 19. december 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
 5. Pavol Mojžiška, Jastrabá 204 – Žiadosť o osadenie kanálových žľabov a urobenie priepustov cez cestu.
 6. Ján Šimon, Jastrabá 2 – Žiadosť o úľavu na platení smetí.
 7. Michal Mojžiška, Jastrabá 193 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 8. Bc. Martin Thomka, L. Svobodu 5, Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 9. Športový klub Jastrabá – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠK Jastrabá na rok 2017.
 10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jastrabá 1, 967 01 Kremnica – Žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc na opravu kostola fary a okolia.
 11. Schválenie rozpočtu Obce Jastrabá a ZŠ s MŠ Jastrabá na rok 2017.
 12. Schválenie predaja obecného pozemku na výstavbu rodinných domov podľa geometrického plánu č. 17/2016-PD:                            a) Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica                                                                                                            b) Lukáš Hric, Jastrabá 209 a Mgr. Martina Debnárová, Hutníkov 301/1, Žiar nad hronom
 13.  Schválenie uznesení.
 14.  Záver.                                                                 

 

Vojtech Sklenár

    starosta obce

 

V Jastrabej dňa 12.12.2016