Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 17. október 2018 (streda) o 17:00 hod.

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. október 2018 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 

1.    Otvorenie zasadnutia.

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.    Kontrola uznesení.

4.    Žiadosti o kúpu pozemku za účelom výstavby rodinného domu (IBV výstavba):

       - Radomír Olšavský, Ivachnová 36, 034 83 Liptovská Teplá

       - Peter Dobrota a Ing. Jaroslava Dobrotová, Radvanská 3, 974 05 Banská Bystrica

5.    Ing. Martin Jančok, Jesenského 69, 965 01 Žiar nad Hronom – Žiadosť o predaj pozemku.

6.    Ladislav Strašil, Bartošova Lehôtka 163 – Návrh zámeny pozemkov medzi - Obec Jastrabá a Ladislav Strašil.

7.    Jaroslav Klobušický, Mgr. Zuzana Klobušická, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom – Žiadosť o odkúpenie pozemku.

8.    Petra Mikulcová, Ivana Bukovčana 13, 841 08 Bratislava – Žiadosť o dlhodobý prenájom priestoru č. 130 v obci Jastrabá.

9.    Samuel Zelina, Jastrabá 211 – Žiadosť o odkúpenie pozemku.

10.  Štefan Hric, Lovčica 278, 966 32 Lovčica – Trubín – Žiadosť o predaj pozemku.

11.  Predaj pozemku – Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica.

12.  Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Jastrabá k účtovnej

        závierke za rok 2017 – Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor SKAU.

13.  Výročná správa obce Jastrabá ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017.

14.  Úprava rozpočtu – ZŠ s MŠ Jastrabá č.188.

15.  Úprava rozpočtu obce Jastrabá č. 3/2018.

16.  Informácia – plynofikácia základnej školy.

17.  Informácia – Eurofondy.

18.  Schválenie prekleňovacieho úveru pre projekt – „Tržnica, Jastrabá“.

19.  Určenie komisie pre inventarizáciu majetku obce Jastrabá.

20.  Správa starostu obce za funkčné obdobie 2014 – 2018.

21.  Schválenie uznesení.

22.  Záver.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

            

V Jastrabej dňa 10.10.2018