Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 17. apríl 2019 (streda) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. apríl 2019 o 17:30 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Schválenie prekleňovacieho úveru pre projekt - „Tržnica, Jastrabá“.
  5. Schválenie uznesení.
  6. Záver.

 

 

        Zdenko Matúška

             starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa 15.04.2019