Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 14.marec 2018 (streda) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá. 

 

Termín konania: 14. marec 2018 o 17.30 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:


 1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola uznesení.

4. Schválenie predaja pozemku v k.ú. Jastrabá, parcela CKN č. 1177/10 záhrada o výmere 1000 m2 za účelom výstavby rodinného domu Bc.  Martinovi Thomkovi, L. Svobodu 5, Banská Štiavnica.

5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Klaudia Švoňavová, Fr. Švantnera 1156/9, 968 01 Nová Baňa.

6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155.

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozef Petluš, SNP 595/41, Žiar nad Hronom.

8. Žiadosť o odklad podania daňového priznania k dani z nehnuteľností – Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230.

9. Žiadosť o schválenie režijných nákladov školskej jedálne – Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188.

10.  Schválenie úveru: a) prekleňovací úver – Rekonštrukcia miestnej a účelovej komunikácie Jastrabá (Nová ulica)

                                  b) plynofikácia Základnej školy s materskou školou Jastrabá

11.  Schválenie zakúpenia kanalizačných rúr – pokračovanie (horná časť obce).

12.  Schválenie vypracovania a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EU fondov so všetkými náležitosťami, ktoré sú potrebnépre výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36).

 13.  Informácia o občanoch, ktorí pracujú na obci cez projekty ÚPSVaR.

14.  Informácia ohľadne výstavby základňovej stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti OSlovakia (stožiar) – lokalita Jastrabská skala.

15.  Informácia – prívodné vodovodné potrubie z obce Bartošova Lehôtka do obce Jastrabá.

16.  Informácia – IBV.

17.  Informácia – fašiangová zábava.

18.  Prerokovanie osláv 1.mája v obci Jastrabá.

19.  Schválenie uznesení.

20.  Záver.                                                                

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.03.2018