Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 14.jún 2018 (štvrtok) o 18:00 hod.

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 14. jún 2018 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Informácia o možnosti výstavby bytovej jednotky v k.ú. Jastrabá z prostriedkov ŠFRB.
 5. Záverečný účet obce Jastrabá za rok 2017.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jastrabá za rok 2017.
 7. Úprava rozpočtu obe Jastrabá č. 2/2018.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jastrabá na 2. polrok 2018.
 9. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jastrabá.
 10. Klaudia Švoňavová, Švantnerova 9, Nová Baňa – Žiadosť o preklasifikovanie uznesenia č. 7/2018 z predaja na vydržanie.
 11. Jaroslav Klobušický, Pod Donátom 897/10, Žiar nad Hronom – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
 12. Občianske združenie Žiarska kotlina – Výzva na úhradu mimoriadneho členského príspevku.
 13. Športový klub Jastrabá – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠK Jastrabá  (3. ročník Memoriálu Michala Srnku).
 14. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jastrabá: a) Zápisnica ku súhlasu vydania dotácie na opravu farskej budovy                                                                                  b) Žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc na opravu kostola, fary a okolia.
 15. Informácia o vyasfaltovaní MK z fondov EÚ.
 16. Informácia o rekonštrukcii prístupovej cesty k rodinným domom č. 209 a č. 199.
 17. ÚPSVaR Banská Štiavnica – Správa z finančnej kontroly na mieste.
 18. Rôzne.
 19. Schválenie uznesení.
 20. Záver.                                                                

                                                                   Vojtech Sklenár

                                                                    starosta obce 

 

 

V Jastrabej dňa 06.06.2018