Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 09.máj 2017 (utorok) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 09. máj 2017 o 17.30 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Jastrabá k účtovnej závierke Obce Jastrabá za rok 2016 – Ing. Cibulová Daniela, audítorka.
 5. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Jastrabá vedeného na LV č. 800 parc. EKN č. 705/1 o výmere 47 m2 Mgr. Ľubici Apolenovej, Spartakovská 9, Trnava.
 6. Bc. Milena Bitarová, Čečinová 2, Bratislava – Žiadosť o kúpu pozemku.
 7. Schválenie predaja obecného pozemku na výstavbu rodinného domu – Bc. Martin Thomka, L. Svobodu 5, Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147.
 8. Znovu prerokovanie žiadosti Daniela Šmida, Jastrabá 50 o prenájom pozemku, parc. CKN č. 1890 vedená na LV obce Jastrabá č. 1606 v k.ú. Jastrabá.
 9. Úprava rozpočtu obce Jastrabá č. 1/2017.
 10. Oslavy 530. výročia obce Jastrabá a 50.výročia základnej školy – informácia.
 11. Alternatívne vykurovanie Základnej školy s materskou školou Jastrabá 188.
 12. Schválenie uznesení.
 13. Záver.                                                                

 


  Vojtech Sklenár

      starosta obce

 

   V Jastrabej dňa 02.05.2017