Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 08.august 2018 (streda) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 08. august 2018 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jastrabá pre volebné obdobie 2018-2022.
  5. Určenie úväzku starostu obce Jastrabá pre volebné obdobie 2018-2022.
  6. Plynofikácia ZŠ s MŠ Jastrabá.
  7. Žiadosti o prenájom obecného bytu v polyfunkčnom dome Jastrabá č.122.
  8. Schválenie uznesení.
  9. Záver.

 

 

        Vojtech Sklenár

           starosta obce 

 

 

V Jastrabej dňa 06.08.2018