Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 05.marec 2019 (utorok) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 05. marec 2019 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:


 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Jaromír Černický - Žiadosť o kúpu pozemku na parcele CKN č. 1177/1 v k.ú. Jastrabá.
 5. Ing. Jaroslava Dobrotová a Peter Dobrota – Žiadosť o kúpu pozemku v obci Jastrabá.
 6. Radomír Olšavský - Žiadosť o stavebný pozemok.
 7. Ing. Aleš Wágner - Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce.
 8. Bc. Milena Bitarová – Žiadosť o kúpu časti pozemku.
 9. Michal Malček – Žiadosť o kúpu TTP (z parcely CKN č. 1177/1) v k. ú. Jastrabá.
 10. Ing. Jančok Martin - Žiadosť.
 11. Jaroslav Klobušický, Mgr. Zuzana Klobušická - Žiadosť o znovu prerokovanie žiadosti zo dňa 9.8.2018 o odkúpenie pozemku.
 12. Eliška Binder – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 13. Ing. Jozef Petluš – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 14. Schválenie predaja pozemku - Štefan Hric.
 15. Schválenie predaja pozemku - Samuel Zelina.
 16. Schválenie žiadosti o NFP na projekt  - Wifi pre obec Jastrabá.
 17. Schválenie uznesení.
 18. Záver.

 

 

        Zdenko Matúška, starosta obce

            

 

V Jastrabej dňa 28.02.2019