Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 04. september 2019 (streda) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. september 2019 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
  5. Schválenie úveru – plynofikácia ZŠ s MŠ Jastrabá (2. časť).
  6. Slovenský Červený kríž územný spolok Žiar nad Hronom – Žiadosť.
  7. Úprava rozpočtu obce Jastrabá – rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
  8. Rôzne.
  9. Schválenie uznesení.
  10. Záver.

 

        Zdenko Matúška

              starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa 02.09.2019