Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 04. október 2016 (utorok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

  V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. október 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Vzdanie sa mandátu poslanca obce Jastrabá – Jaroslav Struhár, Jastrabá 157.
 3. Vyhlásenie náhradníka za poslanca obce Jastrabá, zloženie zákonom stanoveného sľubu a odovzdanie osvedčenia.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 5. Kontrola uznesení.
 6. Výročná správa Obce Jastrabá 2015 + výročná správa Obce Jastrabá ku konsolidovanej účtovnej závierke 2015.
 7. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.
 8. Žiadosť o úpravu rozpočtu pre rok 2016 – ZŠ s MŠ Jastrabá.
 9. Úprava rozpočtu Obce Jastrabá č. 3/2016.
 10. Obec Nevoľné – Žiadosť o zaradenie Obce Nevoľné do školského obvodu Obce Jastrabá.
 11. Návrh VZN Obce Jastrabá č. 2/2016 o určení školského obvodu základnej školy na území  obce Jastrabá.
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Jastrabá – parc. CKN č. 1339 o výmere 60 m2 – Jaroslav Víťazka, Haškova 87, 974 01 Banská Bystrica.
 13. Žiadosť o pridelenie obecného pozemku – Jaroslav Vrba a Mária Vrbová, Jastrabá č.8 a Mgr. Ľubica Apolenová PhD., Spartakovská 9, Trnava.
 14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Miroslav Grofčík, Jastrabá 205.
 15. Späťvzatie žiadosti o odkúpenie pozemku v k.ú. Jastrabá na parc. CKN č. 1177 – Slavomír Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Jastrabá na parcele CKN č. 1177 – Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica.
 17. Odstúpenie od žiadosti o odkúpenie pozemku na parc. CKN č. 1177  - Mgr. Petra Sklenková, Štúrova 14, 949 01 Nitra.
 18. Schválenie predaja obecného pozemku na výstavbu rodinných domov podľa geometrického plánu č. 17/2016-PD:                          a) Martin Struhár, Jastrabá 210, 967 01 Kremnica – parc. CKN č. 1177/5                                                                              b) Ing. Martin Jančok, Jesenského 69, 965 01 Žiar nad Hronom – parc. CKN č. 1177/6                                                            c) Ing. Jozef  Žiak, Pod Traťou 319/12, 966 11 Trnavá Hora – parc. CKN č. 1177/8                                                                d) Dušan Kunovský, Jastrabá 145 a Jana Moravčíková, Do Baničného 7, Ružomberok –  parc. CKN č. 1177/9
 19. Veronika Gondášová, Vígľaš – Pstruša 320, 962 12 Detva – Žiadosť o ukončenie nájmu.
 20. Žiadosti o prenájom bytu v školskej bytovke Jastrabá 189:                                                                                              a)  Martin Struhár, Jastrabá 210.                                                                                                                              b)  Mária Kmeťová, Jastrabá 122
 21. Schválenie predaja pozemku pre žiadateľa Slavomír Golian, Jastrabá č. 121, parcela č. 161/8 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 149 m2 v k.ú. Jastrabá.
 22. Ladislav Strašil, Bartošova Lehôtka 163 – zámena pozemkov.
 23. Informácia o rekonštrukcii Materskej školy v ZŠ s MŠ Jastrabá.
 24. Schválenie uznesení.
 25. Záver.                                                                 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 26.09.2016